www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Cenník Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá IAS/IFRS Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Výpočet odvodov zamestnanca po PN a následnom odchode do dôchodku v roku 2015 7.7.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako sa platia z preplatenej dovolenky a odchodného sociálne odvody, ak zamestnanec odchádza do dôchodku po PN. V tomto roku neodpracoval ani jeden deň, akurát vyčerpal jeden deň starej dovolenky a zvyšok sa mu prepláca + odchodné. Ak čerpal jeden deň ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Predaj zrekonštruovanej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH 7.7.2015, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer Platiteľ DPH nadobudol nehnuteľnosť bez DPH, zaradil ju do majetku a následne ju zrekonštruoval. Po šiestich rokoch ju chce odpredať. Je možné nehnuteľnosť odpredať bez DPH a rekonštrukciu nehnuteľnosti s DPH - možno rozdeliť v kúpnej zmluve cenu na časť bez ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace SZČO a povinné poistenie od 1. 7. 2015 7.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobu (ďalej len "SZČO") a za kalendárny rok 2014 ste z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahli príjem v sume vyššej ako 4 944,00 eur a zároveň k 1. júlu 2015 máte platné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ... celý článok Súvisiace Paušalizácia cestovných náhrad (stravného) z pohľadu zákona o dani z príjmov 6.7.2015, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako zamestnávateľ sme pristúpili k paušalizácii náhrad - stravného. Je táto paušalizácia oslobodená od dane? Podľa § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZCN“) sa môžu paušalizovať jednotlivé ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Zaúčtovanie licencie za použitie fotografie v roku 2015 6.7.2015, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer Reklamná agentúra nám fakturuje licenciu v hodnote 2 800 EUR - právo na použitie fotografie, ktorá bude vyobrazená na motorových vozidlách - a to na obdobie od 1. 4. 2015 - 31. 12. 2016. Ako máme predmetnú licenciu zaúčtovať? Zmluvou s detailnejšími podmienkami ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctve 21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ... celý článok Súvisiace Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov 20.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách: Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravných lístkov 15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 130/2015 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 131/2015 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 132/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 140/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2015 v čiastke č. 44) 147/2015 Z.z. ustanovuje základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny (vyšlo dňa: 30.6.2015 v čiastke č. 46)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ preberací protokol účet 413 výročná správa klasifikácia stavieb spoluúčasť od poisťovne účtovanie účtovanie zábezpeky Zaradenie majetku do odpisových skupín osobná spotreba JÚ účtovanie koeficientu DPH účtovanie nepeňažný príjem zamestnanca   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách 12.8.2015 - 14.8.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu! Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2015 17.7.2015, Bratislava Lektor: Ing. Zdenka Karak Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu! Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR 17.6.2015, Bratislava Lektor: Ing. Peter Kuchár Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz I. 17.6.2015 - 19.6.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu! Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2015 19.6.2015, Bratislava Lektor: Ing. Hedviga Vadinová Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz II. 29.6.2015 - 30.6.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu! Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov 22.6.2015 - 24.6.2015, Vysoké Tatry Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu! Trh práce na Slovensku 24.6.2015, Bratislava Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu! NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zákon o ochrane osobných údajov a nový právny základ na spracúvanie osobných údajov a s tým spojené povinnosti, ktoré sú prevádzkovatelia povinní splniť do 1.7.2015 14.9.2015, Bratislava Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!   PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Ako domovskú stránku

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

Checklisty účtovné

 

IAS/IFRS - prehľady, pravidlá, slovník Prehľad nariadení Európskej komisie, ktorými sa prijali IFRS/IAS IAS Prehľad platných IAS Znenia platných IAS IFRS Prehľad platných IFRS Znenia platných IFRS Interpretácie SIC/IFRIC Interpretácie SIC Interpretácie IFRIC Medzinárodné obchodné podmienky (INCOTERMS) - súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch Prekladový slovník - prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY SZČO a povinné poistenie od 1. 7. 2015 Rozdiel v oceňovaní historickými nákladmi a reálnou hodnotou nie je až taký veľký ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať Novela zákona o DPH realizovaná zákonom č. 218/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 7. 2015 Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2015 a od 1.1.2016 Rada IASB dokončila preskúmanie implementácie štandardu IFRS 3 Podnikové kombinácie Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015- 2. časť Výška životného minima sa nemení Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania Príspevok z úradu práce na podporu miest v roku 2015 Výpočet odvodov zamestnanca po PN a následnom odchode do dôchodku v roku 2015 Predaj zrekonštruovanej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH Paušalizácia cestovných náhrad (stravného) z pohľadu zákona o dani z príjmov Zaúčtovanie licencie za použitie fotografie v roku 2015 Používanie ERP pri stravovaní zamestnancov v roku 2015 Úprava základu dane pri skončení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia v roku 2015 130/2015 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 131/2015 Z.z. novela zák. č. 480/2002 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 132/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 11.6.2015 v čiastke č. 40) 140/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2015 v čiastke č. 44) 147/2015 Z.z. ustanovuje základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny (vyšlo dňa: 30.6.2015 v čiastke č. 46)

Anotácia právnych predpisov

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania PO a prílohy za rok 2014 Potvrdenie o príjmoch FO Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPH Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctve Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov Účtovanie stravných lístkov Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Účtovanie stravovacích poukážok Zaradenie prenajatej budovy do odpisovej skupiny od 1. 1. 2015 Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Účtovanie urbárskeho pozemkového spoločenstva Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Vyplatenie dividend a odvod poistného Darovacia zmluva a zmluva o reklame z daňového a účtovného hľadiska Akým spôsobom sa má účtovať podľa zmluvy o prevode obchodného podielu? 595/2003 Z.z. , Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.7.2015 222/2004 Z.z. , Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.7.2015 431/2002 Z.z. , Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.7.2015 7/2005 Z.z. , Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 29.4.2015 665/2005 Z.z. , Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2012 289/2008 Z.z. , Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.7.2015 283/2002 Z.z. , Zákon o cestovných náhradách, v znení účinnom k 1.3.2015 578/2004 Z.z. , Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2015 311/2001 Z.z. , Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.4.2015 513/1991 Zb. , Obchodný zákonník, v znení účinnom k 1.7.2015 Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice Smernica o oceňovaní vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

Najhľadanejšie slová leasing úhrada faktúr v hotovosti 80% náklady PHM Zaradenie majetku do odpisových skupín vyúčtovanie energie, plyn refakturácia služieb z pohľadu DPH účtovanie dobropisu trovy exekúcie účtovanie účtovanie zábezpeky Účtovanie diaľničných známok interné smernice vzor transferové ocenovanie daňová licencia učtovanie platba platobnou kartou v ... účtovanie stravných lístkov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE Najbližšia udalosť 8.7.2015 - Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Kurzy mien 7.7.2015  USD 1,1 (-0)  GBP 0,71 (-0)  PLN 4,2 (+0,01)  CZK 27,14 (-0) viac Sadzby NBS Platné od 10. 9. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,30 % Hlavné refinančné operácie 0,05 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady TÉMA MESIACA

Novely daňových zákonov od 1.1.2016

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, úč...


profi, zákona, zákonov, znení, novela, Účtovanie, viete, súvisiace, dashöfer, verlag, príjmov, zákon, majetku, účtovanie, článok, zdroj, čiastke, účinnom, celý, vyšlo, účtovníctve, prihláška, lektor, bratislava, výpočet, ďalších, zmene, doplnení, podľa, smernica, zamestnancov, predpisov, zaúčtovanie, dlhodobého, zmeny, hmotného, pokladnice, novely, účinnosť, školenie, pohľadu, cestovných, niektorých, online, práce, prehľad, platných, stravné, stravovanie, zmluva, zákonník, zákone, oblasti, osobných, lístkov, koktejl, ustanovuje, zaradenie, nové, informácie, údajov, ktoré, môžete, pripravované, stravných, dobropisu, neskorších, prístupný, predpisy, ČlÁnky, dokument, nadobudne, predplatiteľov, používaní, registračnej, elektronickej, tomto, pravidlá, dôchodku, slovník, jeden, ďalej, nehnuteľnosti, zamestnanca, szČo, paušalizácia, daňového, osobné, operácie, ponúka, teraz, miezd, daní, heslo, príspevok, odpovede, mundierová, najnovŠie, semináre, interpretácie, náhradách, zmenami, spolu, účinného, prijatého, odpisových, nehmotného, odpisy, návrh, mení, Úpravy, podvojnom, Účtovné, skupín, článkov, Účtovný, jednotlivé, daňový, stravného, tatrách, použitie, fotografie, ktorá, zaúčtovať, spôsob, podmienok, národnej, náhrad, uad profi, viete že, roku 2015, verlag dashöfer, vyšlo dňa, znení účinnom, celý článok, profi plus, zdroj verlag, profi viete, novela zákona, 2015 bratislava, ďalších zákonov, bratislava lektor, novela zák, zákonov vyšlo, článok súvisiace, lektor ing, 431 2002, niektorých zákonov, doplnení niektorých, elektronickej registračnej, používaní elektronickej, osobných údajov, dlhodobého hmotného, že uad, stravných lístkov, registračnej pokladnice, predplatiteľov uad, znení neskorších, prístupný pre, mup súvisiace, neskorších predpisov, 2015 ing, pohľadu zákona, článok dokument, pre predplatiteľov, nadobudne účinnosť, že teraz, 461 2003, náhrad stravného, cestovných náhradách, ponúka viac, profi ponúka, ias ifrs, www uad, jana mundierová, ing jana, jeden deň, príjmov účinného, prijatého dobropisu, návrh zákona, Účtovanie prijatého, novely ďalších, osobné heslo, účtovníctve novela, 2015 nadobudne, podvojnom účtovníctve, Účtovanie stravných, použitie fotografie, majetku spolu, zmenami zákona, účinnosť novela, nehmotného majetku, odpisy dlhodobého, príjmov pripravované, Účtovné odpisy, odpisových skupín, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, uad profi viete, 2015 bratislava lektor, celý článok súvisiace, zákonov vyšlo dňa, doplnení niektorých zákonov, elektronickej registračnej pokladnice, používaní elektronickej registračnej, znení neskorších predpisov, ďalších zákonov vyšlo, celý článok dokument, ing jana mundierová, profi ponúka viac, uad profi ponúka, nehmotného majetku spolu, novely ďalších zákonov, nadobudne účinnosť novela, 2015 nadobudne účinnosť, Účtovanie prijatého dobropisu, účinnosť novela zákona, účtovníctve novela zákona, Účtovné odpisy dlhodobého, Účtovanie stravných lístkov, odpisy dlhodobého hmotného