www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Rezervný fond a zisk 23.8.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Obchodná spoločnosť tvorí rezervný fond vo výške 5% čistého zisku, max. do výšky 10% základného imania. Ako postupuje pri zaokrúhľovaní? Tvorbu rezervného fondu taxatívne vymedzujú § 67 a § 124 Obchodného zákonníka. Podľa tohto zákona sa rezervný fond ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Vyplácanie daňového bonusu pri zamestnanom absolventovi 22.8.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer Máme zamestnanca, ktorý dlhodobo poberá daňový bonus na dieťa - syna. V júni spomínaný zamestnanec priniesol potvrdenie o skončení štúdia na strednej škole k 05.06.2014. Od 18.06. sa syn zamestnal v tej istej spoločnosti. Zamestnanec, otec syna, doniesol z ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Refakturácia pomernej časti poistného a daňová povinnosť 22.8.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer Spoločnosť uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu na poistenie zhotovenia diela. Pomernú časť poistného v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo refakturovala subdodávateľovi. Spoločnosť v zmysle ustanovení § 9 ods. 1 zákona o DPH refakturovala poistné s DPH, ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Poskytovanie preddavku na pracovné cesty 22.8.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Ľuboslava Minková Preddavok na žiadosť zamestnanca   (§ 36 ods. 1 ZCN) Preddavok na žiadosť a právne úkony Zamestnávateľ je  povinný  poskytnúť zamestnancovi preddavok len v tom prípade,  ak zamestnanec o jeho poskytnutie požiada  pri týchto skutočnostiach: ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 MF SR vydalo usmernenie o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov 22.8.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Paragraf 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov okrem iného ustanovuje, že súčasťou základu dane zahraničnej závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a ... celý článok Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 7.8.2014, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Dňa 8. ... celý článok Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014 30.5.2014, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ku dňu 1.7.2014 (tak ako každý rok), musia všetky samostatne zárobkovo činné osoby /ďalej len „SZČO“/ prehodnotiť, či im naďalej trvá, zaniká alebo od 1.7.2014 vzniká povinnosť platiť poistné podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... celý článok Súvisiace Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42) 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45) 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ výkaz cash flow registračný poplatok účtovanie Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne neumorená daňová strata rok 2014 dobrovoľná dražba a DPH Zdeňka Dvoranová založenie s.r.o zrazená zrážková daň účtovanie Účtovanie postupenia pohľadávok darčekové poukážky pre zamestnancov   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

16. - 17.9.2014, Vysoké TatryLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Dušan PreisingerCieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

19.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, BratislavaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Certifikované štúdium - Účtovník špecialista

29.9 - 31.10.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovPrinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

  PARTNERI                           Zákaznícka zóna Do not fill this: Užívateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH

Ako sa vyhnúť chybám pri vypĺňaní daňových priznaní a kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz pre DPH od 1. 1. 2014

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

25.8.2014 - DPH- kontrolný výkaz za kalendárny mesiac

Kurzy mien 21.8.2014  USD 1,33 (-0)  GBP 0,8 (-0)  PLN 4,18 (-0)  CZK 27,93 (-0,07) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona 

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

-

Zákon o dani z príjmov

1.3.2014

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.1.2014

1.1.2017

Občiansky zákonník

13.6.2014

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.7.2014 

Živnostenský zákon

1.8.2014

1.10.2015 

Zákon o sociálnom poistení

1.8.2014 

1.8.2016 

Zákon o zdravotnom poistení

30.6.2014 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Finančný controlling 28.8. Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi 29.8. Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov 8.9.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015 Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru navrhované s účinnosťou od 1.7.2014 Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH Účtovanie poistného plnenia Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) ERP a úhrada faktúry v hotovosti Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Účtovanie pohybu na platobnej karte Dodatočný kontrolný výkaz DPH Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, zákona, zákon, viete, dashöfer, súvisiace, verlag, celý, zdroj, článok, výkaz, prihláška, kontrolný, podľa, zmeny, hodnoty, pridanej, poistení, čiastke, príjmov, bratislavalektor, vyšlo, poistného, pohľadávky, dokument, online, účtovných, novela, komentár, účinnosť, oblasti, zákonník, sociálnom, pohľadu, príkladoch, martin, daní, informácie, predpisov, daňového, prístupný, predplatiteľov, podnikateľskej, praxi, účtovníctva, zmenách, predpisy, rezervný, tužinský, daňových, spoločnosť, zdravotnom, semináre, kontrolného, môžete, teraz, miezd, pracovného, faktúry, ponúka, osobné, operácie, právne, heslo, práce, výkazu, daňový, osobných, údajov, vypĺňaní, ochrany, spracovania, tomto, neskorších, používaní, mzdovej, nadobudne, personálno, zabezpečovaní, ktoré, článkov, spoločnosti, daňová, účtovanie, Účtovanie, zamestnanec, práva, preddavok, ustanovuje, dostupné, nebytových, priestorov, agendy, uad profi, viete že, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, 2014 ing, profi viete, kontrolný výkaz, pridanej hodnoty, profi plus, článok súvisiace, vyšlo dňa, bratislavalektor ing, 2014 bratislavalektor, predplatiteľov uad, že uad, phd zdroj, článok dokument, prístupný pre, pre predplatiteľov, mup súvisiace, že teraz, mgr martin, ing mgr, ponúka viac, kontrolného výkazu, profi ponúka, zdravotnom poistení, podnikateľskej praxi, tužinský phd, martin tužinský, mzdovej agendy, údajov pri, pri zabezpečovaní, osobných údajov, ochrany osobných, www uad, rezervný fond, zabezpečovaní personálno, personálno mzdovej, sociálnom poistení, nebytových priestorov, neskorších predpisov, novela zákona, osobné heslo, roku 2014, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, uad profi plus, celý článok súvisiace, celý článok dokument, phd zdroj verlag, profi ponúka viac, uad profi ponúka, mgr martin tužinský, pri zabezpečovaní personálno, ochrany osobných údajov, zabezpečovaní personálno mzdovej, personálno mzdovej agendy