www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Cenník Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá IAS/IFRS Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Mesačný vymeriavací základ 27.5.2015, JUDr. Jana Zamboriová, Zdroj: Verlag Dashöfer Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167 - násobok denného vymeriavacieho základu. Mesačný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Ak vyplácaná dávka materské je nižšia ako suma rodičovského príspevku, poistenkyňa môže požiadať o jej dorovnanie 27.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dávka materské vyplácaná Sociálnou poisťovňou je 65 % z vymeriavacieho základu (u zamestnankyne z hrubého príjmu), z ktorého bolo odvádzané poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (percentuálna výška materského je 65 % z denného vymeriavacieho ... celý článok Súvisiace Najvýznamnejšie zmeny v pripočítateľných položkách v roku 2015 26.5.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer Základom dane (ZD) pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia VH na ZD je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH (tzv. pripočítateľné a ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Vznik daňovej povinnosti pri uskutočnení spoločnej promočnej akcie v roku 2015 26.5.2015, Ing. Stanislav Krajčír, IB Grant Thornton Consulting, Zdroj: Verlag Dashöfer Na základe zmluvy o uverejnení inzercie sme sa dohodli s dodávateľom na realizácii spoločnej promočnej akcie konajúcej sa v termíne od 22. 4. 2015 do 5. 5. 2015 na podporu predaja vybraných tovarov. Dodávateľ sa zaviazal, že dohodnutú cenu uhradí na náš účet na ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Spôsob účtovania zmeniek 26.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer Prosím o spôsob a postup účtovania nasledovných položiek (aj rozúčtovanie na roky). 1.nakup CP: a) nákup dlhopis dňa 28.4.2014 v cene 10000,00 b) AUV z dlhopisu 20,00 c) poplatky banke 10,00 d) prijatý úrok 600,00 Dlhopis splatný 21.8.2017 2.nákup ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015 29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok Súvisiace Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky 27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravných lístkov 15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28) 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29) 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30) 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30) 100/2015 Z.z. novela vyhl. č. 147/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 26.5.2015 v čiastke č. 32)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ účtovanie zábezpeky mikroúčtovná Zaradenie majetku do odpisových skupín intrakomunitárne nadobudnutie tovaru účtovanie upomienok prevod záväzku učtovanie storno poplatok interné smernice vzor daňová licencia zjednodušená faktúra   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Tibor VojtkoCieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Martin ŤažkýOpýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

20.5. - 22.5.2015, BratislavaLektorka: Ing. Jana Mundierová3 - denné školenie venované problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas kurzu získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch. Školenie je vedené v slovenskom jazyku. Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.5.2015, BratislavaLektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena HuťanováPrinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

22.5.2015, BratislavaLektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia MaděřičováObjasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, BratislavaKolektív lektorovPodľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

27.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Peter KuchárSkúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

  PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

Checklisty účtovné

 

IAS/IFRS - prehľady, pravidlá, slovník Prehľad nariadení Európskej komisie, ktorými sa prijali IFRS/IAS IAS Prehľad platných IAS Znenia platných IAS IFRS Prehľad platných IFRS Znenia platných IFRS Interpretácie SIC/IFRIC Interpretácie SIC Interpretácie IFRIC Medzinárodné obchodné podmienky (INCOTERMS) - súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch Prekladový slovník - prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY Mesačný vymeriavací základ Ak vyplácaná dávka materské je nižšia ako suma rodičovského príspevku, poistenkyňa môže požiadať o jej dorovnanie Najvýznamnejšie zmeny v pripočítateľných položkách v roku 2015 Práca v EÚ a dávky v nezamestnanosti Ukončenie štúdia a povinnosti voči Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie FO k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku/zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práce Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctve Nezamieňajte si výrobné obdobie s kalendárnym rokom Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2014 v prípade prijatého dobropisu Vznik daňovej povinnosti pri uskutočnení spoločnej promočnej akcie v roku 2015 Spôsob účtovania zmeniek Uprednostnenie exekúcie pred zrážkou podľa Občianskeho zákonníka v roku 2015 Opravy chýb minulých účtovných období Uvádzanie strát vykázaných za jednolivé roky do daňového priznania PO za rok 2014 84/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2015 v čiastke č. 28) 87/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 29.4.2015 v čiastke č. 29) 90/2015 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30) 92/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 7.5.2015 v čiastke č. 30) 100/2015 Z.z. novela vyhl. č. 147/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 26.5.2015 v čiastke č. 32)

Anotácia právnych predpisov

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku - príklady Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania PO a prílohy za rok 2014 Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPH Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015 Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Účtovanie stravných lístkov Pripočítateľné a odpočítateľné položky Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015 Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej DPH Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Účtovanie urbárskeho pozemkového spoločenstva Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Vyplatenie dividend a odvod poistného Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Akým spôsobom sa má účtovať podľa zmluvy o prevode obchodného podielu? 595/2003 Z.z. , Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.4.2015 222/2004 Z.z. , Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.1.2015 431/2002 Z.z. , Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.1.2015 311/2001 Z.z. , Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.4.2015 289/2008 Z.z. , Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.4.2015 119/2008 Z.z. , Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 540/2007 Z.z. , Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2014 513/1991 Zb. , Obchodný zákonník, v znení účinnom k 29.4.2015 269/2008 Z.z. , Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel 323/2010 Z.z. , Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice Smernica na stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenia pitného režimu

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

Najhľadanejšie slová učtovanie platba platobnou kartou v ... interné smernice vzor Zaradenie majetku do odpisových skupín zmarená investícia účtovanie daňová licencia trovy exekúcie účtovanie refakturácia služieb z pohľadu DPH vyúčtovanie energie, plyn 80% náklady PHM účtovanie zábezpeky účtovanie dobropisu úhrada faktúr v hotovosti leasing účtovanie stravných lístkov Účtovanie diaľničných známok

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 1.6.2015 - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidielĎaľšie povinnosti pre tento deň... Kurzy mien 28.5.2015  USD 1,09 (-0)  GBP 0,71 (-0)  PLN 4,13 (-0)  CZK 27,4 (-0) viac Sadzby NBS Platné od 10. 9. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,30 % Hlavné refinančné operácie 0,05 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady TÉMA MESIACA

Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo vo virtu...


profi, zákona, viete, dashöfer, príjmov, verlag, zákon, zmeny, majetku, znení, celý, čiastke, zdroj, článok, vyšlo, účtovanie, Účtovanie, predpisov, výpočet, novela, daňového, súvisiace, prihláška, dlhodobého, účinnom, tovaru, pracovného, smernica, povinnosti, prehľad, hmotného, práce, zákonník, zmluvy, pravidlá, zániku, preddavkov, podľa, online, predpisy, účtovníctve, dokument, prístupný, budú, dávky, oblasti, predplatiteľov, stravných, zamestnancov, daní, stravovanie, lístkov, vyššieho, medzinárodných, príkladoch, praktických, účtovných, slovenskej, platných, stravné, poplatkov, platné, stupňa, sankcii, nezaplatenej, zodpovedajúceho, prislúchajúcej, zaplatenej, zaúčtovanie, kolektívnej, nedoplatku, nové, pripravované, mesačný, ČlÁnky, vymeriavacieho, výšky, základ, vymeriavací, účtovania, zmenami, dostupné, vyplácaná, ktoré, slovník, dávka, vzniku, času, pracovnej, interpretácie, časť, časových, základu, verziách, 2014súvisiace, registračnej, osobné, operácie, heslo, ponúka, teraz, miezd, môžete, semináre, najnovŠie, prípade, dobropisu, pokladnice, priznania, mzdovej, zamestnancovi, odpovede, bratislavalektor, nehmotného, spolu, neskorších, odpisy, Účtovné, povinnosť, Úpravy, zákone, účinného, ktorým, odpisových, tomto, platiť, nemocenskej, nadobudne, mení, účinnosť, počas, ktorá, pripočítateľné, hodnoty, pridanej, položky, môže, skupín, daňová, materské, spoločnej, promočnej, platení, daňovníka, z príjmov, článkov, spôsob, akcie, tovarov, spôsobom, uad profi, viete že, profi plus, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, vyšlo dňa, profi viete, znení účinnom, roku 2015, predplatiteľov uad, pre predplatiteľov, článok dokument, prístupný pre, zodpovedajúceho nezaplatenej, 2014 ing, praktických príkladoch, nezaplatenej sankcii, nedoplatku zodpovedajúceho, sankcii prislúchajúcej, dlhodobého hmotného, zániku daňového, novela vyhl, vyššieho stupňa, 2015 ing, vymeriavací základ, mesačný vymeriavací, že uad, daňového nedoplatku, pre výpočet, stravných lístkov, článok súvisiace, znení neskorších, neskorších predpisov, Účtovanie stravných, zákonník práce, 513 1991, daňového priznania, profi ponúka, ponúka viac, že teraz, nadobudne účinnosť, rok 2014, 2015 bratislavalektor, bratislavalektor ing, pracovného času, pridanej hodnoty, 2015 budú, promočnej akcie, spoločnej promočnej, platení preddavkov, preddavkov daňovníka, príjmov pripravované, 595 2003, mup súvisiace, dávka materské, ias ifrs, www uad, vymeriavacieho základu, časových verziách, verziách 2015, Účtovné odpisy, odpisy dlhodobého, nové pravidlá, platiť nové, pravidlá pre, výpočet výšky, nemocenskej dávky, výšky nemocenskej, budú platiť, osobné heslo, majetku spolu, nehmotného majetku, zmenami zákona, príjmov účinného, odpisových skupín, 2015 nadobudne, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, celý článok dokument, nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej, daňového nedoplatku zodpovedajúceho, zániku daňového nedoplatku, mesačný vymeriavací základ, zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, nezaplatenej sankcii prislúchajúcej, celý článok súvisiace, znení neskorších predpisov, Účtovanie stravných lístkov, profi ponúka viac, 2015 nadobudne účinnosť, uad profi ponúka, platiť nové pravidlá, Účtovné odpisy dlhodobého, platení preddavkov daňovníka, spoločnej promočnej akcie, časových verziách 2015, odpisy dlhodobého hmotného, nehmotného majetku spolu, výpočet výšky nemocenskej, pre výpočet výšky, budú platiť nové, 2015 budú platiť, výšky nemocenskej dávky