www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

" rel="bookmark" title="$domena$post_title"?>

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Cenník Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá IAS/IFRS Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí z pohľadu dane z príjmov v roku 2015 2.9.2015, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer Príjem z predaja majetku hnuteľného i nehnuteľného je predmetom dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP), ktorý môže byť pre daňovníka príjmom zdaniteľným, ale aj oslobodeným od dane. Predmetom dane podľa ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve - 2015 2.9.2015, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer Poistenie si podnikateľ/firma uzatvára pre prípad, že počas podnikateľskej činnosti dôjde k neočakávanej udalosti, vďaka ktorej dôjde k poškodeniu alebo úplnému zničeniu firemného majetku. Väčšinou sa jedná o poistenie stavieb a motorových vozidiel. Na ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Duálne vzdelávanie a povinnosti zamestnávateľa a žiaka v sociálnom poistení 31.8.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú zamestnávateľom, ktorí budú mať v rámci systému duálneho vzdelávania uzatvorenú učebnú zmluvu so žiakmi stredných odborných škôl a na jej základe budú žiakom vyplácať finančnú odmenu za ... celý článok Súvisiace Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 9. 2015 26.8.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Otázka č. 1: Kam máme po 1.septembri 2015 zaradiť príjmy za prácu študentov v rámci praktického vyučovania, keďže tieto poslednou novelou zákona o dani z príjmov vypadli z príjmov zo závislej činnosti? Otázka č. 1: Kam máme po 1.septembri 2015 zaradiť príjmy ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Krátenie zamestnancovi dovolenku ak bol na PN 22.8.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako treba krátiť zamestnancovi dovolenku ak bol na PN od 14.8.2014-27.10.2014 a následne 29.10.2014 a PN pokračuje. Krátenie dovolenky rieši § 109 Zákonníka práce, ktorý hovorí  že zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015 18.7.2015, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Zákon č. 130 zo 6. mája 2015 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, resp. 1. januára 2017. Účelom tejto ... celý článok Súvisiace Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016 20.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer V čiastke 44/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). ... celý článok Súvisiace Najvýznamnejšie zmeny v pripočítateľných položkách v roku 2015 26.5.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer Základom dane (ZD) pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia VH na ZD je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH (tzv. pripočítateľné a ... celý článok Súvisiace Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky 27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravných lístkov 15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 192/2015 Z.z. novela vyhl. č. 553/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 193/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 196/2015 Z.z. novela op. č. 11/2011 (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 197/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 206/2015 Z.z. novela vyhl. č. 771/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.8.2015 v čiastke č. 61)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ účtovanie zábezpeky účet 413 refakturácia služieb z pohľadu DPH pokladničná kniha dátum v zahraničnej faktúre obratový bonus účtovanie transferové ocenovanie úhrada faktúr v hotovosti zaradenie auta do majetku opakované dodávky   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO 28.10.2015 - 10.11.2015, Bratislava Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu! Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách 14.10.2015 - 16.10.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu! Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2015 7.9.2015, Žilina Lektor: Ing. Zdenka Karak Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu! Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR 17.9.2015, Bratislava Lektor: Odborník z praxe Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz I. 16.9.2015 - 18.9.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Jana Mundierová Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu! Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2015 17.9.2015, Bratislava Lektor: Ing. Hedviga Vadinová Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz II. 29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu! Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov 21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu! Trh práce na Slovensku 24.11.2015, Bratislava Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu! NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zákon o ochrane osobných údajov a nový právny základ na spracúvanie osobných údajov a s tým spojené povinnosti, ktoré sú prevádzkovatelia povinní splniť do 1.7.2015 14.9.2015, Bratislava Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!   PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Ako domovskú stránku

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

Checklisty účtovné

 

IAS/IFRS - prehľady, pravidlá, slovník Prehľad nariadení Európskej komisie, ktorými sa prijali IFRS/IAS IAS Prehľad platných IAS Znenia platných IAS IFRS Prehľad platných IFRS Znenia platných IFRS Interpretácie SIC/IFRIC Interpretácie SIC Interpretácie IFRIC Medzinárodné obchodné podmienky (INCOTERMS) - súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch Prekladový slovník - prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve - 2015 Predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí z pohľadu dane z príjmov v roku 2015 Duálne vzdelávanie a povinnosti zamestnávateľa a žiaka v sociálnom poistení Ak do 31. augusta 2015 Sociálnej poisťovni nepredložíte potvrdenie o návšteve školy alebo o vysokoškolskom štúdiu, poisťovňa výplatu pozostalostnej úrazovej renty zastaví Postup pri vyrovnaní prípadných rozdielov pri júlových odvodoch do Sociálnej poisťovne Krátenie zamestnancovi dovolenku ak bol na PN Oslobodenie motorových vozidiel v poľnohospodárskej a v lesnej výrobe od dane z motorových vozidiel v roku 2015 Oprava vyplatenej mzdy v prípade zamestnanca poberajúceho starobný dôchodok v roku 2015 Účtovanie prihlásenia motorového vozidla pri jeho obstaraní Vykázanie trojstranného obchodu v súhrnnom výkaze dodávateľom v roku 2015 Úprava základu dane pri skončení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia v roku 2015 192/2015 Z.z. novela vyhl. č. 553/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 193/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 196/2015 Z.z. novela op. č. 11/2011 (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 197/2015 Z.z. ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 14.8.2015 v čiastke č. 59) 206/2015 Z.z. novela vyhl. č. 771/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.8.2015 v čiastke č. 61)

Anotácia právnych predpisov

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania PO a prílohy za rok 2014 Potvrdenie o príjmoch FO Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPH Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015 Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016 Najvýznamnejšie zmeny v pripočítateľných položkách v roku 2015 Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Účtovanie stravných lístkov Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Darovacia zmluva a zmluva o reklame z daňového a účtovného hľadiska Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Vyplatenie dividend a odvod poistného Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Trojstranný obchod 311/2001 Z.z. , Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.9.2015 222/2004 Z.z. , Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.7.2015 595/2003 Z.z. , Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.9.2015 431/2002 Z.z. , Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.7.2015 513/1991 Zb. , Obchodný zákonník, v znení účinnom k 28.7.2015 7/2005 Z.z. , Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 29.4.2015 609/2007 Z.z. , Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2014 563/2009 Z.z. , Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2015 361/2014 Z.z. , Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 394/2012 Z.z. , Zákon o obmedzení platieb v hotovosti Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraní Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny Smernica o oceňovaní vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

Najhľadanejšie slová účtovanie zábezpeky interné smernice vzor refakturácia služieb z pohľadu DPH Účtovanie diaľničných známok Zaradenie majetku do odpisových skupín úhrada faktúr v hotovosti 80% náklady PHM účtovanie dobropisu faktúra za ubytovanie prenesenie daňovej povinnosti trovy exekúcie účtovanie transferové ocenovanie učtovanie platba platobnou kartou v ... účtovanie stravných lístkov daňová licencia

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE Najbližšia udalosť 8.9.2015 - Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Kurzy mien 2.9.2015  USD 1,12 (-0)  GBP 0,73 (+0,01)  PLN 4,24 (-0)  CZK 27,02 (-0,02) viac Sadzby NBS Platné od 10. 9. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,30 % Hlavné refinančné operácie 0,05 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady TÉMA MESIACA

Novely daňových zákonov od 1.1.2016

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

...


profi, zákon, príjmov, zákona, dashöfer, viete, súvisiace, verlag, znení, novela, čiastke, článok, lektor, celý, zdroj, vyšlo, prihláška, Účtovanie, majetku, účtovníctve, účinnom, výpočet, bratislava, ktoré, predpisov, účinnosť, účtovanie, zákonov, činnosti, smernica, zamestnancovi, zmeny, nové, neskorších, zamestnancov, školenie, budú, online, predpisy, poistení, sociálnom, povolenia, môžete, vykonávanie, pravidlá, prehľad, platných, daňový, kolektívnej, vyššieho, stupňa, informácie, koktejl, zákonník, lístkov, oblasti, stravovanie, stravných, ČlÁnky, doplnení, dlhodobého, predplatiteľov, práce, zmluva, udelenie, povinnosti, zmene, stravné, zaúčtovanie, prístupný, júla, daňového, vozidiel, pohľadu, niektorých, dokument, mení, ktorý, tatrách, vysoké, tatry, motorových, operácie, daní, ponúka, teraz, miezd, odpovede, interpretácie, osobných, údajov, pripravované, slovník, mundierová, položkách, kvetná, blažena, rámci, krátenie, dovolenky, dovolenku, podvojnom, udalosti, heslo, osobné, semináre, najnovŠie, podľa, z príjmov, článkov, Útla, dávky, nemocenskej, spôsob, podmienok, hotovosti, transferové, výšky, platiť, dopĺňa, ktorým, najvýznamnejšie, pripočítateľných, tomto, Účtovný, uad profi, verlag dashöfer, viete že, roku 2015, profi plus, celý článok, zdroj verlag, vyšlo dňa, znení účinnom, profi viete, novela zákona, 2015 bratislava, bratislava lektor, článok súvisiace, lektor ing, sociálnom poistení, 2015 ing, 431 2002, neskorších predpisov, udelenie povolenia, júla 2015, znení neskorších, mup súvisiace, článok dokument, vyššieho stupňa, novela vyhl, stravných lístkov, prístupný pre, že uad, pre predplatiteľov, pre výpočet, predplatiteľov uad, vysoké tatry, 2015 vysoké, niektorých zákonov, profi ponúka, ponúka viac, že teraz, doplnení niektorých, motorových vozidiel, ing jana, jana mundierová, osobných údajov, tatry lektor, pripočítateľných položkách, kvetná zdroj, zamestnancovi dovolenku, ing mgr, Útla novela, blažena kvetná, ing blažena, www uad, ias ifrs, 595 2003, podvojnom účtovníctve, príjmov účinnosť, dopĺňa zákon, pravidlá pre, výpočet výšky, výšky nemocenskej, nemocenskej dávky, nové pravidlá, platiť nové, najvýznamnejšie zmeny, osobné heslo, 2015 budú, budú platiť, Účtovanie stravných, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, uad profi viete, 2015 bratislava lektor, celý článok súvisiace, celý článok dokument, znení neskorších predpisov, profi ponúka viac, 2015 vysoké tatry, vysoké tatry lektor, ing jana mundierová, Účtovanie stravných lístkov, doplnení niektorých zákonov, uad profi ponúka, platiť nové pravidlá, kvetná zdroj verlag, blažena kvetná zdroj, ing blažena kvetná, Útla novela zákona, 2015 budú platiť, výpočet výšky nemocenskej, pre výpočet výšky, budú platiť nové, výšky nemocenskej dávky