www.testynavodicak.sk - OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2014 - Testy na autoškolu | Katalóg dnik.sk

www.testynavodicak.sk - OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2014 - Testy na autoškolu

OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2014 - Testy na autoškolu // Nové oficiálne záverečné autoškola testy na vodičák 2014, skupina C, D, T, AM, A1, A2, A, B1, B, BE. Testy autoškola on-line 2014. // testy na vodičák, autoskola testy, testy na autoskolu, testy autoskola, testy na vodicak, vodicak

URL adresa: http://www.testynavodicak.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Neprihlásenýregistrovať NOVÉ TESTY OBJEDNÁVKA CBJ RADÍ SMS SÚŤAŽ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Autoškola testy C, D, T SKUPINA A,B SKUPINA C,D,T Autoškola testysúťažnou formou 

NOVÉ TESTY NA VODIČÁK 2014 SÚŤAŽ O CENY V HODNOTE CEZ 4 300 €

Odpovedzte správne, vyhrajte a sumu, ktorú ste zaplatili v autoškole za vodičák vám vrátime späť! Váš vodičák vás tak nemusí stáť ani cent!Hráte aj o tieto ceny:

Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v novej printovej reedícii 2012-2014

02.01.2014

Používa vaša autoškola stále staré testy? Odporúčajte im nové testy z pravidiel cestnej premávky v novom tlačenom vydaní a v úplne novej grafickej úprave.

 

Prinášame vždy aktuálne autoškola testy 2012-2014 pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, T

Testy 01-35 sú určené pre skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE Testy 36-60 sú určené pre skupiny: C, D, T

Môžte si zvoliť: Online autoškola testy 2014 (kliknite na tabuľku vľavo). Tlačené autoškola testy 2014.

AUTOŠKOLA TESTY C,D,T 2012-2014

31.10.2012

On-line autoškola testy zdarma a tlačené autoškola testy pre skupinu C, D, T, B, BE, AM, A, A1 v novom vydaní 2012 teraz dostupné na objednávku.

Nové tlačené testy pre autoškoly

Predstavujeme novú učebnú pomôcku pre žiakov autoškol, oficiálne skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky na rok 2012, v novom originálnom vydaní a redakčnej úprave. Jedná sa o prvú komplexnú reedíciu tlačených testov v novom modernom grafickom prevedení s prepracovaným stvárnením dopravných značiek a dopravných situácií.

Portál Testynavodicak.sk tak okrem možnosti komfortného on-line testovania ponúka aj túto novú učebnú pomôcku v tlačenej podobe všetkým záujemcom a autoškolám.

Koniec prelepovaniu!

Vybavte autoškolu novými testami za zlomok nákladov. Na portáli Testynavodicak.sk nájdu autoškoly vždy aktuálne skúšobné testy podľa posledných zmien legislatívy (ak sa predmetné úpravy zákona týkali aj otázok v záverečných testoch).

Aktualizované oficiálne skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky na rok 2012

07.05.2012

S nami sa testujete vždy aktuálne a ako prví!

V súvislosti so zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.11.2011 sa menili koncom apríla 2012 aj oficiálne záverečné skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky. Naši návštevníci tak majú tieto aktualizované testy k dispozícii v on-line podobe ako prví na slovenskom internete!

Autoškola testy s novou animovanou grafikou dopravných situácií

09.07.2011

Dopravné situácie vo všetkých testoch sa každý deň automaticky prepnú o 20:00 do nočného režimu a ráno o 7:00 späť do režimu denného, aby ste mali vždy trochu odlišný zážitok z testovania a učenie tak bolo zábavou. :)

27.06.2011

Po dlhých pri­pravách môžme ko­nečne pred­sta­viť nový vi­zuál do­pravných si­tuácií. Nová ani­mo­vaná gra­fi­ka je prehľad­nejšia, názor­nejšia a vi­zuálne príjem­nejšia. Dúfa­me, že tes­to­va­nie sa tak pre vás sta­ne ešte zaujíma­vejším než do­po­siaľ.

AKTUALIZOVANÉ AUTOŠKOLA TESTY

16.11.2010

V súvis­los­ti so zme­nou le­gis­latívy o cest­nej premávke účin­nej od 1.6.2010 sa me­nia aj záve­rečné autoškola testy na získa­nie vo­dičského oprávne­nia. Nájde­te tu ak­tuálne a úplné zne­nie záve­rečných tes­tov, vráta­ne no­ve­li­zo­vaných otázok. Nové otázky upra­vené no­ve­lizáci­ou záko­na, sú pre lepšiu prehľad­nosť v tes­toch vy­značené rámčekom.

Pre úspešné zvládnu­tie tes­tu musíte do­siah­nuť mi­nimálne 50 bo­dov z cel­ko­vé­ho počtu 55 bo­dov. Klik­nutím na číslo tes­tu v ta­buľke vľavo spustíte vy­braný test.

Prajeme úspešné testovanie

TESTY NA VODIČÁK.SK

5.5.2009

So zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.2.2009 sa menia aj testy autoškôl na získanie vodičského oprávnenia. 5.5.2009 sme spustili nový projekt testynavodicak.sk, ktorý umožní všetkým záujemcom a žiakom autoškôl komfortné on-line testovanie nadobudnutých znalostí zohľadňujúc nové pravidlá cestnej premávky.

V rámci pilotného projektu sú dostupné testy pre získanie vodičského oprávnenia pre skupiny AM, A, A1, B1, B, BE.

TESTYNAVODICAK.SK V2.1.6 BUILD 140114 © 2009-2014 EMSA INFORMÁCIE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA OBCHODNÉ PORMIENKY PODMIENKY SNS SÚŤAŽE POŠTOVNÉ A DOPRAVA REKLAMÁCIE KONTAKT REKLAMA CENNÍK REKLAMY PROVÍZIE Z REKLAMY SPOLUPRÁCA BANNERY POMOC ČASTO KLADENÉ OTÁZKY CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY RADÍ NA STIAHNUTIE OPÝTAJTE SA ...

testy, autoškola, cestnej, premávky, tes­, pravidiel, skupiny, skúšobné, testynavodicak, novom, nové, vždy, oficiálne, do­, nejšia, premávke, aktuálne, vydaní, tlačené, dopravných, legislatívy, autoškola testy, cestnej premávky, pravidiel cestnej, pre skupiny, skúšobné testy, testy pre, 2012 2014, vždy aktuálne, pravidiel cestnej premávky