www.vssvalzbety.sk – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce sv. AlžbetyVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety // // &scaron, alžbety, v&scaron, prá, sociá, zdravotní, na&scaron, ná, tú, vý, zá, vá, má, prí, vysokej, ú, informá, absolventi, prihlá, vysoká, bratislave, absolventov, mô, stiahnete, sú, stiahnutie, tudenti, &ndash, leká, pozý, stupňa, krčmé, cií, konferenciu, o&scaron, sprá, &bdquo, jdete, pecializá, srdečne, humanitá, magisterské, í, klubu, majú, tý, ktorá, katedry, oznam, pomá, té, vedú, alumni, predná, jú, rektor, sená, vďaka, university, akademickej, rnych, ované, sveta, tudijný, deta&scaron, slovenskej, skú, tudentov, bliž&scaron, bratislava, bakalá, krajiná, medailu, tropicteam, skumu, pre&scaron, akreditá, vysoký, oblasti, projekt, akademickom, etký, prosí, program, vzdelá, ďal&scaron, ktorí, ktorej, spoločný, odbornú, ktoré, republiky, svete, roveň, rektorov, oxford, prestí, college, spoluprá, hovor, činnosť, om&scaron, medziná, zí, dunajskej, pracoviska, rá, herdicsa, euró, strede, paeddr, stala, thlic, mnohý, najniž&scaron, stá, alebo, pedagó, vladimí, žení, vania, kô, akademické, zľavu, karvaja, rektora, medzi, komplexnej, domov, pomoc, čí, ktorý, akademický, oznamy, tudentskú, nezá, tí, novembra, poplatok, etrí, ročne, lnych, pracovní, pacientov, vy&scaron, podľa, verejné, etrovateľstvo, nezamestnanosť, otvá, tudijné, jednoročné, katedra, programu, oxfordskej, v&scaron zasp, zdravotní ctva, sociá lnej, lnej prá, &scaron tú, &scaron koly, vysokej &scaron, &scaron kola, koly zdravotní, vysoká &scaron, viac informá, prihlá &scaron, tú dium, &scaron tudenti, viac info, informá cií, &scaron pecializá, ná jdete, tú dia, predná &scaron, mô žu, srdečne pozý, &scaron tudijný, absolventi magisterské, informá cie, ná zvom, deta&scaron ované, stupňa &scaron, vý skumu, akreditá cie, pozý vame, humanitá rnych, &scaron ať, v&scaron etký, &scaron tudentov, kola zdravotní, paeddr thlic, prí hovor, phdr paeddr, phd vedú, vame vá, cií ná, odbornú konferenciu, zá roveň, pre&scaron ove, absolventov alumni, rá mci, vedú ceho, alžbety prof, ceho deta&scaron, dunajskej strede, slovenskej republiky, herdicsa phd, ktorí majú, vzdelá vania, 2016 2017, &scaron kô, vá žení, ďal&scaron í, tú diom, krčmé ryho, na&scaron ich, &scaron tudentskú, absolventi &scaron, akademickom roku, o&scaron etrí, etrí ročne, &scaron tudijné, ú stav, o&scaron etrovateľstvo, komplexnej akreditá, sociá lnych, sociá lnej prá, vysokej &scaron koly, &scaron koly zdravotní, koly zdravotní ctva, vysoká &scaron kola, &scaron tú dium, viac informá cií, &scaron kola zdravotní, kola zdravotní ctva, cií ná jdete, informá cií ná, ceho deta&scaron ované, pozý vame vá, o&scaron etrí ročne, &scaron tú diom, phdr paeddr thlic, phd vedú ceho, vedú ceho deta&scaron

URL adresa: http://www.vssvalzbety.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vyhľadávanie Home O nás Študijné oddelenie Katedry/Ústavy Pracoviská Knižnica Projekty Infoportál Kontakty Veda - výskum

www.vssvalzbety.sk

  

 Domov

Vyplývajúc z  výsledkov ukončenej Komplexnej akreditácie, v zmysle § 84 ods. 4 písm. e) v spojení s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V oblasti výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy dosiahla vysoká škola hodnotenie A- a v oblasti výskmu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy  hodnotenie A  Hodnotiaca správa tu 

 

Tropicteam VŠZaSP sv. Alžbety hľadá lekárov do Slovinska na humanitárnu pomoc v dvojdňových turnusoch.

1. deň odchod z VŠZaSP, Nám. 1. mája č. 1 v Bratislava o 7.00 hod.

2. deň príchod do Bratislavy do 24.00 hod

Všetky náklady spojené s výjazdom hradí Tropicteam Bližšie informácie na tf. čísle 0911 258 247, igor.kmit@vssvalzbety.sk    Oznamy

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2016/2017 pre bakalársky stupeň štúdia STIAHNETE TU

 

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium STIAHNETE TU

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2016/2017 pre magisterský stupeň štúdiaSTIAHNETE TU

 

Tlačivo prihlášky na magisterské štúdium STIAHNETE TU

 

Smernica č.1/2016 o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2016/2017 STIAHNETE TU

Smernica č.1/2015 o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2015/2016 Stiahnite TU.

 

 

Dňa 21. júla 2015 sa stretli na Slovensku 54 zástupcovia organizácie Open Doors z Holandska s ich priaznivcami a členmi slovenského disentu počas cesty po krajinách „za železnou oponou“, ktorým pomáhali v čase komunistického režimu. František Neupauer, koordinátor stretnutia, za VŠZaSP sv. Alžbety a OZ Nenápadní hrdinovia, poďakoval prítomným a zástupcom Open Doors odovzdal medailu sv. Alžbety v mene rektora Mariána Karvaja a zakladateľa vysokej školy Vladimíra Krčméryho. Viac tu.

VŠAZSP SV. ALŽBETY OTVORILA UŽ PIATY PROJEKT VO VOJNOVEJ ZÓNE NA BLÍZKOM VÝCHODE

 

 

Od včera (12.05.2015) otvorila VŠaZSP sv. Alžbety tretí projekt v severnom Iraku, a piaty na blízkom východe (Beirut, Sanaa), 15 km od bojovej línie s ISIS, v meste Dohuk, team našich PhD  Dr. Dudová, Dr. Ulmann pred sanitkou v Dohuku, má na starosti cca 15 tis. tábor. utečencov, kurdov, krestanov, jezidov. Ďalšia trojčlnená posádka operuje pri Irbile a dvojčlenná pri Kirkuru, štvrtý v UNHCR v severnom Bejrúte. Na sanitky nám prispeli aj SKCH a Polska KCH, Jutex a ďalší naši zamestnanci a študenti, ktorým so srdca ďakujeme... Prosíme všetkých študentov aj pedagógov o modlitby, ktorí sú bez vyznania, prosíme aby im držali palce, robia skvelú prácu. Ak im chcete pomôcť, tým že sa prihlásite na našu školu, alebo ju odporučíte priateľom, pomôžete v zmiernení dôsledkov džihádu ISIS, lebo naši najväčší sponzori sú stále naši študenti a 90 percent pomoci ide z toho, čo vedenie a škola ušetria zo školneho. Preto ďakujeme najmä všetkým našim študentom a učiteľom, že si vybrali našu VŠ.

V. Krčméry, J. Benca, I. Kmiť a Tropicteam

 

Vážení absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, na podporu ďalšieho vzdelávania a rozvoj zručností svojich absolventov naša Alma mater poskytuje pre svojich absolventov bakalárskeho, magisterského či doktoranského štúdia zľavu. Viac info tu.  

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠZaSP sv. Alžbety SÚBEŽNE S VOĽBAMI DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKôL ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE 

VŠZaSP sv. ALŽBETY PODĽA TROCH NEZÁVISLÝCH ŠTATISTÍK Z ROKU 2014 PATRÍ MEDZI VYSOKÉ ŠKOLY S NAJNIŽŠOU NEZAMESTNANOSŤOU ABSOLVENTOV

V troch nezávislých štatistikách majú absolventi našej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave šiestu až ôsmu najnižšiu nezamestnanosť v porovnaní 36 vysokých škôl. Absolventi študijných odborov ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo majú dokonca nezamestnanosť druhú najnižšiu. Tab.1, Tab.2, Tab.3

 

Vážení študenti 2. Stupňa a absolventi VŠ, na základe akreditácie otvárame v akademickom roku 2015/16 Doplňujúce pedagogické štúdium,(bližšie informácie nájdete na tomto webe v lište Pracoviská, potom Detašované pracoviská, potom Ústav Doplňujúceho pedagogického štúdia): NA STIAHNUTIE TU

 

 

Oznam pre záujemcov o štúdium Mgr. stupňa štúdia jednoodborového študijného programu psychológie na WSM-WMU. Bližšie informácie

http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-psychologie/oznamy

 

 

OZNAM – ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM OD FEBRUÁRA 2015 S MIMORIADNOU ZĽAVOU 50%*  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára aj tento rok jednoročné špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie. 

Absolventi špecializácie obdržia DIPLOM o špecializácii podľa príslušných zákonov a ustanovení. Na špecializáciu sa môžu prihlásiť absolventi magisterského stupňa v odbore ošetrovateľstvo a absolventi magisterského stupňa študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy, ktorí majú za sebou aspoň 12 mesačnú riadiacu prax.  

Nový termín uzatvorenia prihlášok: 30. 1. 2015  

Viac informácií na adrese: razzoukova@vssvalzbety.sk

*o zľavu je potrebné oficiálne požiadať, zľavu si môžete uplatniť na poplatok za prednášky alebo na poplatok za špecializačnú skúšku

 

AKTUALITA 26.-28. novembra navštívil minister zahraničných vecí Ing. Miroslav Lajčák, CSc. spolu s prvou dámou Kene Mrs. Kenyattovou náš univerzitný humanitárny porojekt - kliniku sv. Bakity v Mhango. Klinika ošetrí ročne 45-50 tisíc pacientov, kde pracuje 12 našich zamestnancov pod vedením našej koordinátorky pre zdravotníctvo v subsaharskej Afrike a našej VŠ ZaSP sv. Alžbety pracovníčky MUDr. J. Kafkovej, PhD. Klinika oslavuje 10. výrčie otvorenia, pri zrode stáli slovenskí verbisti Mons. Kobliha a Mons. Cingeľ, a prof. M. Bartkovjak z našej VŠ.

 

Laureátom Honour of Ekotopfilm 2014 sa stal lekár, vedec, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a iniciátor humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry. (viac sa dočítate tu.) Uznanie VŠ ZaSP sv. Alžbety na pôde Oxfordskej Univerzity a Oxfordskej Akademickej Spoločnosti a Oxfordského klubu rektorov 28.8 a 13.10 Oxford UK - Dňa 28. augusta dostal prestížne pozvanie prof. Karvaj prednášať na Univerzite v Oxforde na tému: “Pomoc tretiemu svetu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej prace” - vybrali 12 rektorov z celého sveta. Prednáška sa uskutočnila na Baillors college 28.8.2014 - 12.10. prijali našu VŠ ZaSP sv. Alžbety do Oxfordského klubu rektorov a Oxfordskej akademickej únie. Predchádzalo tomu pozvanie prof. Karvaja prednášať na Baillors College Oxford University a prof. Krčméryho prednášať na Oxford Club of Rectors.

 

PREČÍTAJTE SI, AKO SI NÁJDU PRÁCU ABSOLVENTI SLOVENSKÝCH VŠ . Naša VŠ má v zamestnanosti absolventov siedme najlepšie údaje.

 

 

Slávnostný prejav prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD., SDB na promóciách v Žiline, dňa 21. 06. 2014 STIAHNETE TU  

 

Rektor VŠZaSP sv. Alžbety prof. Karvaj za prítomnosti emeritného rektora prof. Krčméryho udelil dňa 10. júna 2014 don Antonovi Srholcovi titul Dr. h. c. V deň narodenín don Antona Srholca vo štvrtok 12. júna 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca naša škola usporiada konferenciu, na ktorú Vás srdečne pozývame - Sociálna práca ako služba Životu. Účasť voľná.

 

 

 

Príhovor  Dr. h. c. PhDr. PaedDr. ThLic. Gy. Herdicsa, PhD., vedúceho detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede, na sv. omši Te Deum v Gabčíkove dňa 17. mája 2014 STIAHNETE TU

 

 

 

Prezident Slovenskej republiky vymenoval dňa 18. 3. 2014 prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD.  za rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠZaSP sv. Alžbety sa rozhodla svoje poslanie, ktorým je rozvíjanie osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra a tvorivosti v človeku napĺňať poskytnutím vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca našim „krajanom“ – zahraničným Slovákom žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke (rum. Făgetu).STIAHNETE TU 

 

OZNAM

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára prvýkrát vo svojej histórii jednoročné špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie. Absolventi špecializácie obdržia DIPLOM o špecializácii podľa príslušných zákonov a ustanovení. Na špecializáciu sa môžu prihlásiť absolventi magisterského stupňa v odbore ošetrovateľstvo a absolventi magisterského stupňa študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy, ktorí majú za sebou aspoň 12 mesačnú riadiacu prax. Poplatky spojené so štúdiom spolu s prihláškou vám zašleme na vyžiadanie emailom. Nový termín uzatvorenia prihlášok: 5. 9. 2014 (piatok)  Viac informácií na adrese: razzoukova@vssvalzbety.sk

 

 

Jediná vysoká škola, o ktorej vedia státisíce ľudí po celom svete

Vysoká škola sv.Alžbety ošetrí ročne 50.000 ľudí v najchudobnejších krajinách (hlavnespravy.sk)

 

Tím lekárov a sociálnych pracovníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP sv. Alžbety) s názvom Tropic team ošetrí ročne asi 50.000 pacientov. Počet liečených pacientov narástol na tento počet aj v dôsledku humanitárnych katastrof a vojenských konfliktov, ako napríklad hladomor v Keni na hranici so Somálskom, zemetrasenie a následný výskyt cholery na Haiti, nepokoje v Južnom Sudáne. (celá správa) ŠKOLSTVO: Slovensko pomáha v Keni tretej generácii študentov z chudobných slomov Bratislava 27. septembra (TASR) – Vďaka podpore Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave začína ťažko skúšanej Keni pomáhať už tretia generácia študentov, pochádzajúcich z chudobných kenských slumov. Presne 28 mladých Keňanov v týchto dňoch v hlavnom meste Nairobi dokončuje druhý ročník bakalárskeho štúdia sociálnej práce a verejného zdravotníctva v r...


&scaron, alžbety, v&scaron, prá, sociá, zdravotní, na&scaron, ná, tú, vý, zá, vá, má, prí, vysokej, ú, informá, absolventi, prihlá, vysoká, bratislave, absolventov, mô, stiahnete, sú, stiahnutie, tudenti, &ndash, leká, pozý, stupňa, krčmé, cií, konferenciu, o&scaron, sprá, &bdquo, jdete, pecializá, srdečne, humanitá, magisterské, í, klubu, majú, tý, ktorá, katedry, oznam, pomá, té, vedú, alumni, predná, jú, rektor, sená, vďaka, university, akademickej, rnych, ované, sveta, tudijný, deta&scaron, slovenskej, skú, tudentov, bliž&scaron, bratislava, bakalá, krajiná, medailu, tropicteam, skumu, pre&scaron, akreditá, vysoký, oblasti, projekt, akademickom, etký, prosí, program, vzdelá, ďal&scaron, ktorí, ktorej, spoločný, odbornú, ktoré, republiky, svete, roveň, rektorov, oxford, prestí, college, spoluprá, hovor, činnosť, om&scaron, medziná, zí, dunajskej, pracoviska, rá, herdicsa, euró, strede, paeddr, stala, thlic, mnohý, najniž&scaron, stá, alebo, pedagó, vladimí, žení, vania, kô, akademické, zľavu, karvaja, rektora, medzi, komplexnej, domov, pomoc, čí, ktorý, akademický, oznamy, tudentskú, nezá, tí, novembra, poplatok, etrí, ročne, lnych, pracovní, pacientov, vy&scaron, podľa, verejné, etrovateľstvo, nezamestnanosť, otvá, tudijné, jednoročné, katedra, programu, oxfordskej, v&scaron zasp, zdravotní ctva, sociá lnej, lnej prá, &scaron tú, &scaron koly, vysokej &scaron, &scaron kola, koly zdravotní, vysoká &scaron, viac informá, prihlá &scaron, tú dium, &scaron tudenti, viac info, informá cií, &scaron pecializá, ná jdete, tú dia, predná &scaron, mô žu, srdečne pozý, &scaron tudijný, absolventi magisterské, informá cie, ná zvom, deta&scaron ované, stupňa &scaron, vý skumu, akreditá cie, pozý vame, humanitá rnych, &scaron ať, v&scaron etký, &scaron tudentov, kola zdravotní, paeddr thlic, prí hovor, phdr paeddr, phd vedú, vame vá, cií ná, odbornú konferenciu, zá roveň, pre&scaron ove, absolventov alumni, rá mci, vedú ceho, alžbety prof, ceho deta&scaron, dunajskej strede, slovenskej republiky, herdicsa phd, ktorí majú, vzdelá vania, 2016 2017, &scaron kô, vá žení, ďal&scaron í, tú diom, krčmé ryho, na&scaron ich, &scaron tudentskú, absolventi &scaron, akademickom roku, o&scaron etrí, etrí ročne, &scaron tudijné, ú stav, o&scaron etrovateľstvo, komplexnej akreditá, sociá lnych, sociá lnej prá, vysokej &scaron koly, &scaron koly zdravotní, koly zdravotní ctva, vysoká &scaron kola, &scaron tú dium, viac informá cií, &scaron kola zdravotní, kola zdravotní ctva, cií ná jdete, informá cií ná, ceho deta&scaron ované, pozý vame vá, o&scaron etrí ročne, &scaron tú diom, phdr paeddr thlic, phd vedú ceho, vedú ceho deta&scaron